OBSESSION AND PARANOIA, PART 2

Puesto que el título se escribe casi igual en los tres idiomas no es necesario escribirlo tres veces, verdad? Aquí viene la continuación de mi anterior entrada.
Since the title is written almost equally in the three languages it’s not necessary to write it three times, right? Here comes the continuation of my previous entry.
Eftersom titeln skrivs nästan lika i alla dessa tre språk är det inte nödvändigt att skriva den tre gånger, eller hur? Här kommer fortsättningen av mitt tidigare inlägg.

Hace mucho calor en Suecia, más que nunca antes. Cada vez es más difícil el tráfico, muchos conductores tienen prisa y se molestan, son agresivos. Esto conlleva a varios amagos de accidentes de tráfico. Yo me he visto obligado a intervenir en varias ocasiones cuando algunos conductores irresponsables conducen demasiado cerca detrás de mis alumnos o nos adelantan por el lado equivocado a alta velocidad.

El calor nos hace sentir cansados, se hace más difícil pensar y trabajar adecuadamente cuando se está sentado en una oficina sin aire acondicionado, algo que no es común en Suecia. Normalmente hace mucho calor algunos días en el verano, pero ahora ha hecho mucho calor durante varios meses (no solo varias semanas, como ya he dicho antes). Por lo tanto, nadie se preocupa por instalar aire acondicionado.

It’s hot in Sweden, hotter than ever before. It’s getting harder traffic, many drivers are in a hurry and are getting annoyed and agressive. This leads to several incidents or traffic accidents. I have been forced to intervene on several occasions when irresponsible drivers drive too close to my students or drive on the wrong side at high speed.

The heat makes us feel tired, it becomes harder to think and work properly when we are sitting in an office without air conditioning, something that isn’t common in Sweden. Normally it’s very hot a few days in the summer but now it has been hot for several months (not just several weeks as I’ve said before). Therefore, people don’t think about installing air conditioning.

Det är varmt i Sverige, varmare än någonsin tidigare. Det blir hetsigare trafik, många bilförare har alldeles för bråttom och blir lättare irriterade och aggressiva. Det leder till flera tillbud eller trafikolycka. Jag har själv blivit tvungen att ingripa vid flera tillfällen när oansvariga förare kör alldeles för nära bakom mina elever eller kör om på fel sida i hög fart.

Värmen gör att vi känner oss slöa, det blir svårare att tänka och jobba på rätt sätt när vi sitter på ett kontor utan luftkonditionering, något som inte är vanligt i Sverige. Normalt så blir det mycket varm några få dagar under sommaren men nu har det varit varmt i flera månader (inte bara flera veckor som jag har sagt tidigare). Därför bryr man sig inte om att installera luftkonditionering.

Ahora me concentraré en el propósito de mi entrada, que se trata de la obsesión: estar obsesionado con algunas ideas te hace sentir insatisfecho contigo mismo, piensas más de lo normal y te esfuerzas por cumplir tus promesas o cumplir los principios que has forjado pero cuando ves que no logras poner la teoría en práctica, te sientes mal.

He escrito miles de artículos en diferentes blogs y páginas web. En algunos de estos artículos he sugerido soluciones a muchos problemas con los que la humanidad está luchando. Se trata de problemas de salud, inanición, ignorancia extrema, justicia, desigualdad, medio ambiente y mucho más. Pero no he logrado poner en práctica ninguna de estas soluciones. Ciertamente he tenido éxito en mí mismo, viviendo en forma sana y obteniendo una excelente salud, tanto física como mentalmente. Pero no he sentado las bases para un buen plan para ayudar a otras personas. Mi trabajo no me permite hacerlo, simplemente.

Now I will concentrate on the purpose of my post, which deals with obsession: to be obsessed with some ideas makes you dissatisfied with yourself, you think more than usual and strive to fulfill your promises or live up to the principles that You have led the mindset but when you see that you don’t succeed in putting theory into practice, you feel bad.

I have written thousands of articles in different blogs and web pages. In some of these articles I have suggested solutions to many problems that humanity is struggling with. It’s about health problems, starvation, extreme ignorance, justice, inequality, the environment and much more. But I’ven’t managed to put any of these solutions into practice. Certainly I have succeeded in myself, living healthy and having excellent health, both physically and mentally. But I’ven’t laid the foundation for a good plan to help other people. My work does not allow me to do it, simply.

Nu skall jag koncentrera mig på syftet med min post, som handlar om besatthet: att bli besatt av vissa idéer gör att man blir missnöjd med sig själv, man tänker mer än vanligt och  strävar efter att uppfylla sina löften eller leva upp till de principer som har lett själva tankesättet; men när man ser att man inte lyckas sätta teori i praktik så mår man dåligt.

Jag har skrivit tusentals artiklar i olika bloggar och webbsidor. I några av dessa artiklar har jag föreslagit lösningar till många problem som mänskligheten brottas med. Det handlar om hälsoproblem, svält, extremt okunskap, rättvisa, ojämlikhet, miljö och mycket mera. Men jag har inte lyckats sätta i praktik någon av dessa lösningar. Visst har jag lyckats med mig själv, som lever sunt och har en utomordentligt bra hälsa, både fysiskt och psykiskt. Men jag har inte lagt grunderna till en bra plan för att hjälpa andra människor. Mitt arbete tillåter mig inte göra det, helt enkelt.

CÓMO LEER MIS BLOGS (How to read my blogs, only in Spanish right now) HERE

Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s